شنبه، 8 بهمن 1401
معرفی کتاب 2

معرفی کتاب 2

این کتاب یکی از مراجع اصلی تو بحث بازاریابی ، کتاب مدیریت بازاریابی 

نوشته فیلیپ کاتلر 

که به پدر علم بازاریابی معروف هست .